Regulamin usług przedpłaconych (dotyczy bonów podarunkowych)

  1. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż każda usługa wykupiona w firmie Fizjo Manufaktura (dalej Usługodawca) przepada po upłynięciu okresu 6 miesięcy od daty zakupu.
  2. W przypadku niestawienia się na wizytę i niepoinformowania o swojej nieobecności do 24h przed ustalonym terminem, usługa zostają traktowana jako wykonana.
  3. Usługa jest realizowana zgodnie z funkcjonującym harmonogramem wizyt. Pacjent/Klient nie może rościć prawa do przyjęcia poza kolejnością zapisów.
  4. W przypadku niedyspozycji Usługodawcy z powodu choroby, zdarzenia losowego lub choroby członka rodziny, ważność usług zostaje automatycznie przedłużona o okres niedyspozycji.
  5. Usługi wykupione nie podlegają zwrotom.
  6. Usługi mogą być przekazane lub odsprzedane innej osobie ze zgodą Usługodawcy.