Regulamin usług przedpłaconych (dotyczy bonów podarunkowych)

  1. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż każda usługa wykupiona w firmie Fizjo Manufaktura (dalej Usługodawca) przepada po upłynięciu okresu 6 miesięcy od daty zakupu.
  2. Po upływie okresu ważności Posiadacz nie może żądać wykonania usługi, anie też wystąpić z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługą.
  3. W przypadku niestawienia się na wizytę i niepoinformowania o swojej nieobecności do 24h przed ustalonym terminem, usługa zostają traktowana jako wykonana.
  4. Aktualne ceny określone są w cenniku.
  5. Usługa jest realizowana zgodnie z funkcjonującym harmonogramem wizyt. Pacjent/Klient nie może rościć prawa do przyjęcia poza kolejnością zapisów.
  6. Wizyta trwa do 45 minut, jednak czasami może zostać wydłużona do 90 minut. Następuje to po stwierdzeniu przez Fizjoterapeutę takiej potrzeby. Cena nie zwiększa się w związku z tym.
  7. Rezerwacji dokonuję się telefonicznie lub poprzez stronę internetową.
  8. W przypadku niedyspozycji Usługodawcy z powodu choroby, zdarzenia losowego lub choroby członka rodziny, ważność usług zostaje automatycznie przedłużona o okres niedyspozycji.
  9. Usługi wykupione nie podlegają zwrotom lub wymianie na gotówkę.
  10. Usługi mogą być przekazane lub odsprzedane innej osobie ze zgodą Usługodawcy.