POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Ochrona prywatności osób korzystających z serwisu www.fizjomanufaktura.pl jest kluczowa, stąd FizjoManufaktura Sp. z o.o. – właściciel serwisu, dokłada starań by taką prywatność zapewnić. Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług udostępniam niniejszy dokument, który nazywam Polityką Prywatności. Odnajdziesz w nim zarówno prawa które Ci przysługują, jak i nasze obowiązki, których przestrzegam, by zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem.

DEFINICJE

By było jasne o czym mówimy, postanowiliśmy zdefiniować używane przez nas pojęcia:

www.fizjomanufaktura.pl to serwis internetowy należący do firmy FizjoManufaktura Sp. z o.o. zarejestrowanej pod adresem: Gryfińska 1, 60-192 Poznań, NIP:7773396357, KRS: 0000998140, REGON:523439550.

RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis  – serwis internetowy www.fizjomanufaktura.pl należący do firmy FizjoManufaktura Sp. z o.o. – w ramach którego spółka świadczy swoje usługi.

Użytkownik/Kursant – pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna, która korzysta z oferowanych usług.

Szkolenia – usługi oferowane przez firmę FizjoManufaktura Sp. z o.o.

Ty, Twój – Użytkownik/kursant.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest: FizjoManufaktura Sp. z o.o. zarejestrowanej pod adresem: Gryfińska 1, 60-192 Poznań, NIP:7773396357, KRS:0000998140, REGON:523439550. – właściciel serwisu https://www. fizjomanufaktura.pl/  

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 1. a) mailowo: kontakt@fizjomanufaktura.pl
 2. b) telefonicznie: +48 513 687 320

 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? FizjoManufaktura Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników/Kursantów podane w formularzu zgłoszeniowym. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail, w przypadku działalności gospodarczej także nr NIP i nazwa firmy. W przypadku gdy użytkownik życzy sobie wysyłki na inny adres niż adres wskazany w danych – także adres do wysyłki. Zakres danych osobowych Użytkownika/Kursanta przetwarzanych przez nas jest tożsamy. Powyższe dane są niezbędne do wykonania umowy, realizacji usługi.

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika/Kursanta uzyskane w związku z korzystaniem z FizjoManufaktura Sp. z o.o. wykorzystuje w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, tj.:

a) Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie Zakres danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Cel: wykonanie umowy. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) Sprzedaż i dostawa zamówionego towaru Zakres danych: dane osobowe niezbędne do wykonania umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także nr NIP, firma pod którą działalność jest prowadzona, adres do korespondencji, a w przypadku gdy doręczenie ma odbywać się na inny adres – wskazany adres do doręczeń. Cel: wykonanie umowy. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku Cel: rozpoznanie reklamacji, skargi wniosku czy zapytania. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

d) Dokonywanie rozliczeń Zakres danych: dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, nr NIP. Cel: wykonywanie obowiązków rozliczeniowych Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

e) Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Cel: poprawienie i usprawnienie funkcjonowania Serwisu Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

f) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, lub przy realizacji zamówienia bez zakładania profilu, takie jak: imię, nazwisko, adres, nr NIP, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Cel: umożliwienie ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

g) Statystyka własna Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres, historię zamówień. Cel: opracowanie i analiza statystyki dotyczącej parametrów i wyników sprzedaży Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie wyników sprzedaży, geograficznego rozmieszczenia, prognoz i rozwoju nasze działalności gospodarczej.

h) kontakt z FizjoManufaktura Sp. z o.o.  Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną kontaktu, dane zawarte w dokumentach załączonych do zapytania. Kontakt może odbywać się za pomocą chatu czy poczty elektronicznej. Cel: odpowiedź na zapytanie Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tworzenie i podtrzymywanie relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a w zależności od treści korespondencji – podjęcie działań na Twoje żądanie, w tym jeszcze przed zawarciem ewentualnej umowy.

i) marketing bezpośredni  zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres mailowy. Cel: wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub drogą pocztową, przyznawanie rabatów i innych korzyści. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), działania nakierowane na pozyskanie nowych zamówień.

j) newsletter
Zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi oraz do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Nadto, dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a) dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

b) Podmioty przetwarzające. 

 1. Korzystamy lub planujemy korzystać z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:

  a) CyberFolks SA. z siedzibą w Poznań, adres: ul. Roosvelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  b) GetResponse.com z siedzibą w Gdańsku w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
  c) IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, adres: Grabiszyńskia 241B, 53-234 Wrocław – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, o ile wystawiam dla Ciebie fakturę.

 2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe czy konsultacyjne

  c) inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:
 1. bankom (w przypadku korzystania ze sprzedaży ratalnej, umowy leasingu)
 2. podmiotom za pośrednictwem których realizowane są płatności
 3. leasingodawcom (w przypadku korzystania z usług leasingu)
 4. Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania obowiązków publicznoprawnych;
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu realizacji doręczenia zamówionych towarów
 6. podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi prawne, podatkowe w zakresie w jakim te podmioty są niezależnymi od nas administratorami danych.

  d) Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

TWOJE PRAWA W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje ci szereg praw, których realizację zobowiązani jesteśmy zapewnić. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: kontakt@fizjomanufaktura.pl

Pamiętaj, masz prawo do:

a) dostępu do Twoich danych Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

b) żądania sprostowania Twoich danych Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać także samodzielnie w ustawieniach Profilu, jeśli jesteś Użytkownikiem Zalogowanym. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

c) żądania usunięcia danych Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta w Serwisie. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO

d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

f) Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 20 RODO

g) wniesienia skargi do organu nadzoru Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna: art. 77 RODO W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, dlatego dokładamy starań by spełnić odpowiednio wysokie standardy. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.

Wykorzystuję cookies własne w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
 2. realizacji procesu zamówienia,
 3. prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych:

 1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
 2. Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,
 3. Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook,

  Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na mojej stronie internetowej.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Par. DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

 1. Niniejszy paragraf Polityki prywatności określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny, także dla małoletnich odbiorców.  Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.
 2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi:
 • zwykłego przekazu,
 • hostingu
 • “cachingu”.
 • Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link) Facebook (link) w tym grup na Facebooku, które administruje Administrator (link), YouTube (link) poprzez:
 • umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,
 • dodawanie postów,
 • dodawanie ocen i opinii
 • dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu,
 • pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.

  3. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:
 1. Administrator – zgodnie z definicją zawartą w §2 ust. 1 Polityki prywatności, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, świadczący usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu.
 2. Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.
 3. Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Serwisu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.
 4. Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 5. Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.
 6. Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora:
 7. usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
 8. usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

iii. usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

 1. Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.
 2. Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.
 3. Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp.

Punkt kontaktowy

 1. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@fizjomanufaktura.pl Komunikacja może odbyć się w języku polskim
 2. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@fizjomanufaktura.pl Komunikacja może odbyć się w języku polskim.


Treści Nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

 1. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora następujących Treści :
 2. Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Polityką prywatności,
 3. Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam,
 4. Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp. 
 5. Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych,
 6. Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym,
 7. Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.
 8. Treści niezwiązanych z daną usługą Administratora albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora,
 9. Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe,
 10. Treści powtarzalnych, które już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących),
 11. Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się na dane umieszczone w Polityce prywatności).

 

Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści

 1. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszą politykę prywatności jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Polityce prywatności wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe).

Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszej polityki prywatności.

 1. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.
 2. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści.
 3. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 4. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 5. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).
 6. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie.
 7. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Polityką prywatności lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Polityką prywatności, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Polityką prywatności z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

 

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

 1. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach

 1. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych

 1. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

 

Zakończenie korzystania z usług Administratora

 1. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta (jeśli takie zostało założone) albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w niniejszej polityce prywatności. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.

Zmiany zasad korzystania z usług Administratora

 

 1. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi.

Polityka prywatności obowiązuje od 15.02.2024. 
Poprzednia wersja dostępna jest tutaj

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH WSPÓŁADMINISTROWANIA

 Kto jest Współadministratorami Twoich danych osobowych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

FizjoManufaktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach przy ulicy Gryfińskiej 1,  60-192 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998140, REGON: 521192683, NIP: 7773396357, dalej Współadministrator 1

oraz

FizjoManufaktura Szkolenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Gryfińskiej 1, 60 – 192 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001062420, REGON: 526617041, NIP: 7792560763, reprezentowana przez Krzysztofa Konika – członka zarządu, dalej Współadministrator 2

którzy zgodnie ustalili wspólne cele i zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały określone w zawartej umowie z dnia 06.10.2023 r. o współadministrowaniu danymi osobowymi, która to umowa została zawarta w związku z realizacją przez Współadminstratorów porozumienia o współpracy w zakresie promocji usług szkoleniowych oferowanych za pośrednictwem niniejszego Serwisu.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą, realizacji jej praw, wynikających z RODO oraz informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO, w tym także za informowanie osób, których dane osobowe dotyczą o wszelkich naruszeniach ich  danych osobowych. Niezależnie od takiego ustalenia, osoba taka może wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2. W takim przypadku Współadministrator 2 niezwłocznie przekaże żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, Współadministratorowi 1, który zrealizuje żądanie takiej osoby.

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za przekazywanie na żądanie Wspóadministratora 2  informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania, jak również do zgłaszanis Współdministratorowi 1 każdego naruszenia w ciągu 24 godzin od stwierdzenia takiego naruszenia, a także do przekazywania Współadministratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wywiązania się z obowiązku zawiadamiania o naruszeni danych osobowych oraz wspierania Współadministratora 1, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w tym prawa dostępu do danych.

Niezależnie od tych ustaleń możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec każdego z Współadministratorów. W takim przypadku Państwa żądania zostaną przekazane do Współadministratora 1, który je zrealizuje.

Jak można skontaktować się z Współadministratorami w sprawach przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Współadministratorami:

 • korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Współadministratorów (ul. Gryfińska 1, 60 – 192 Poznań);
 • drogą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@fizjomanufaktura.pl;
 • telefonicznie pod numerem: +48 513 687 320.

W jakim celu, przez jaki czas i jakie dane osobowe przetwarzają Współadministratorzy?

Marketing bezpośredni:

 1. cel przetwarzania: wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub drogą pocztową, przyznawanie rabatów i innych korzyści oraz działania nakierowane na pozyskanie nowych zamówień usług i zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki;
 2. zakres danych: imię i nazwisko, adres oraz adres mailowy Użytkownika;
 3. podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Newsletter:

 1. cel przetwarzania: wysyłanie biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej służącego do stałej komunikacji z Użytkownikami Serwisu – zapisanymi do listy mailingowej Serwisu;
 2. zakres danych: imię oraz adres mailowy Użytkownika;
 3. podstawa prawna: dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dokonywanie rozliczeń:

 1. cel przetwarzania: wykonywanie obowiązków rozliczeniowych związanych ze świadczonymi usługami szkoleniowymi (rozliczanie płatności za usługi szkoleniowe);
 2. zakres danych: dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, nr NIP;
 3. podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kontakt z FizjoManufaktura Sp. z o.o. oraz FizjoManufaktura Szkolenia Sp. z o.o.:

 1. cel przetwarzania: odpowiedź na zapytanie,  podtrzymywanie relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a w zależności od treści korespondencji – podjęcie działań na Pana/Pani żądanie, w tym jeszcze przed zawarciem ewentualnej umowy o świadczenie usług szkoleniowych;
 2. zakres danych: dane dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Współadministratorów, będących przyczyną kontaktu; dane zawarte w dokumentach załączonych do zapytania;
 3. podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące usług szkoleniowych świadczonych przez Współadministratorów:

 1. cel przetwarzania: rozpoznanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące usług szkoleniowych świadczonych przez Współadministratorów;
 2. zakres danych: dane dotyczące korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez Współadministratorów, będących przyczyną kontaktu, będących przyczyną złożenia reklamacji, skargi i wniosku oraz zapytań; dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi, wniosku lub zapytania.
 3. podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów do momentu zaprzestania prowadzenia działań marketingowych i promocji usług szkoleniowych świadczonych przez Współadministratorów na podstawie zawartego przez nich porozumienia z dnia 06.10.2023 r. o współpracy w zakresie promocji usług szkoleniowych.

Dodatkowo, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów za udzieloną zgodą, to masz prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody może natomiast nastąpić w dowolnym kanale kontaktu z każdym ze Współadministratorów.

Nadto, dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Współdministratorem/Współadministratorami przetwarzają dane osobowe:

 • CyberFolks SA. z siedzibą w Poznań, adres: ul. Roosvelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • GetResponse SA. z siedzibą w Gdański przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, NIP: 9581468984, KRS: 0000942075 – marketing bezpośredni, newsletter;
 • tPay z siedzibą w Poznaniu przy Placu Andersa 3, KRS: 0000412357 – dokonywanie rozliczeń usług szkoleniowych;
 • PayU z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399 – dokonywanie rozliczeń usług szkoleniowych.

Czy Współadministratorzy przekazują dane osobowe do Państw Trzecich?

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Z jakich praw może skorzystać osoba, której dane osobowe przetwarzają Administratorzy?

W dowolnym momencie możesz wystąpić do każdego ze Współadministratorów z żądaniem wykonania swoich praw:

 • dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO);
 • przeniesienia danych (art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora (art. 21 RODO)

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1- WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA NIELEGALNYCH TREŚCI LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

Data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma : …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….: 

E-mail (o ile dostępny): …………………………….

Numer telefonu (o ile dostępny): …………………………….

Numer zamówienia (jeśli dotyczy): …………………………….

[z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE]

 

Link do Treści: …………………………….

 

[dane Administratora: nazwa, adres, e-mail]

__________________________________

__________________________________

 

ZGŁOSZENIE  NIELEGALNYCH TREŚCI LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

Niniejszym zgłaszam, że w ramach Serwisu znajdującego się pod linkiem : ___________________________ doszło do zamieszczenia:

 • nielegalnych treści
 • treści niezgodnych z Polityką prywatności
 • treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Administratora [należy zaznaczyć właściwe]

 

Opis treści i dowody na jej istnienie

Treść, jaka została zamieszczona w Serwisie narusza następujące postanowienia Polityki prywatności/ przepisy prawne : _________________________ [należy wymienić] oraz _________________________________ [należy wymienić pozostałe argumenty, z powodu których uznaje się wskazaną treść za nielegalną lub niezgodną z Polityką prywatności]. 

 

Dodatkowo, na dowód moich twierdzeń przesyłam:

 • screeny ww. treści 
 • Inne: ___________________________________ [należy wymienić i załączyć]

 

Dane naruszyciela

Według mojej wiedzy ww. treść została opublikowana/ zamieszczona przez następującą osobę:

Imię i nazwisko: _____________________ [jeśli posiadasz]

Link do profilu w sieci: _____________________ [jeśli posiadasz]

Adres e-mail: _____________________ [jeśli posiadasz]

 

Żądania

Mając na uwadze powyższe, żądam:

 

 • usunięcia ww. treści z Serwisu
 • ograniczenia widoczności następujących informacji związanych z ww. treściami: _________________________ [należy wymienić] poprzez:
  • uniemożliwienie dostępu do treści naruszycielowi
  • depozycjonowanie treści
 • zawieszenie konta naruszyciela
 • zamknięcie konta naruszyciela
 • zawieszenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela
 • zakończenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela
 • zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych w następujący sposób: _________________________________ [należy wymienić]
 • inne: ________________________________ [należy wymienić].

 

Oświadczenie

Oświadczam, że dokonuję niniejszego zgłoszenia w dobrej wierze i jestem przekonany, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 

 

Data: _____________________              Podpis [jeśli możliwe]: _____________